ge
ミャ
mya
be
sa
ki
zu
ge
bo
bo
zu
sa
しょ
sho
ショ
sho
be
ki
みゃ
mya