ヒャ
hya
wo
ピャ
pya
tsu
チョ
cho
ちょ
cho
he
he
ga
ぴゃ
pya
ga
zu
tsu
zu
wo
ひゃ
hya