da
ぎゅ
gyu
sa
i
ギュ
gyu
da
yu
i
chi
ke
chi
きゃ
kya
キャ
kya
yu
ke
sa