me
chi
ri
ru
me
no
ro
fu
tsu
no
chi
ri
fu
ru
ro
tsu